เลือกตั้งรั้ว ม.สงฆ์! กลุ่มอนาคตก้าวไกล ชูลดขยะ๗๐ % ชิงนายกฯนิสิต “มจร”

มหาวิทยาลัยหมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จงพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ มีพระสงฆ์ และคฤหัสถ์จากทั่วโลกศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งนายกองค์กรบริหารนิสิต โดยให้นิสิตจัดกลุ่มสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา ที่สำนักงานกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานจับฉลากหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต นักจัดการงานทั่วไป และพระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต มจร ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมเป็นสักขีพยาน

ปีนี้มีกลุ่มนิสิตที่อาสาเข้ามาทำงานสนองมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม ผลการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต ได้แก่

1. #กลุ่มภูมิธรรม เบอร์ 1 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย #พระสมุห์พสกรณ์ ฐานวโร นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต Ven. Sirinyarna นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พระเสกสรร ปญฺญาโชโต นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

2.#กลุ่มภูมิปัญญา เบอร์ 2 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย #พระกนกวรรณ กิตฺติธมฺโม นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระปกรณ์ จนฺทาโภ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และพระชรัณวัชร์ วชิรญาโณ นิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

3.#กลุ่มอนาคตก้าวไกล เบอร์ 3 โดยมีทีมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย #พระมหาพงษ์ถาวร รตนงฺกุโร นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต พระมหาเมธี สิริเมโธ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และพระเพชรณรงค์ จนฺทิโก นิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรองนายกองค์กรบริหารนิสิต

ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง กลุ่มนิสิตต่างเสนอนโยบาย ขายจุดเด่นของแต่ละกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาทิ กลุ่มภูมิธรรม นำโดยพระจิรายุส อนุตฺตโรซึ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ครองเสียงข้างมากตลอดสามปีที่ผ่านมา ได้เสนอแนวคิด สืบสาน ต่อยอด ปรับปรุงกิจกรรมที่เคยดำเนินการมาแล้ว

อย่างไรก็ตามนโยบายที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดของกลุ่มอนาคตก้าวไกลก็กำลังเป็นที่จับตามองของนิสิตอยู่ไม่น้อย การรวมกลุ่มของของบรรดาสมาชิกพรรคก็มีความหลากหลาย กลุ่มอนาคตก้าวไกลเติบโตจากชมรมสหภูมิอีสาน มหาจุฬาฯ จากนั้นได้รวมตัวกันอีกครั้งตั้งเป็นกลุ่มอนาคตก้าวไกล ลงสมัครท้าชิงตำแหน่งนายกองค์กรบริหารนิสิตซึ่งคู่แข่งนั้นคือกลุ่มภูมิธรรมซึ่งครองตำแหน่งยาวนานถึงสามปีมาแล้ว ก็ต้องดูกันต่อไปว่ากลุ่มอนาคตก้าวไกลจะสามารถชนะใจนิสิต มจร และกวาดเสียงข้างมากเพื่อเป็นนายกองค์นิสิตได้หรือไม่

ทั้งนี้ กลุ่มอนาคตก้าวไกล เบอร์ ๓ นั้น มีพระมหาพงษ์ถาวร รตฺนงฺกุโร เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้เสนอแนวคิดใหม่ สร้างใหม่ พัฒนาใหม่ เพื่อนำมหาจุฬาให้ก้าวทันยุคสมัย

สามเณรประกิตติภูมิ สุวรรณ์ ประธานกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มอนาคตก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มฯนำเสนอนโยบาย MCU- Green for Sustainability ประกาศยกระดับการแก้ปัญหาขยะเป็นวาระรวมใจของนิสิต ซึ่งโครงการมหาจุฬารักษ์โลกจะช่วยลดขยะลงได้ ๗๐ % โครงการนี้ได้กระแสตอบรับอย่างดี

ทั้งนี้ กลุ่มอนาคตก้าวไกลยังจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงระบบจองรถเมล์ที่สามารถเลือกที่นั่งได้ โดยการพัฒนา application เพื่อรองรับการใช้บริการของนิสิต ตลอดถึงโครงการอื่นๆที่จะร่วมมือกับชมรมและเครือข่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตด้วย สามเณรประกิตติภูมิ กล่าวเสริม

พระมหาพงษ์ถาวร หัวหน้ากลุ่มอนาคตก้าวไกล กล่าวว่า “ภายใน ๑ ปีนี้ เรามั่นใจว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย กลุ่มอนาคตก้าวไกลจะอาสาอุทิศตนทำงานเพื่อนิสิตอย่างเต็มที่”

สำหรับองค์กรนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีภารกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยดังนี้ (๑) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น (๒) เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน (๓) เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (๔) เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ (๕) เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต (๖) เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๒๙ มกราคม นี้ จะได้รู้กันว่ากลุ่มไหนจะได้เข้าไปเป็นนายกองค์กรบริหารนิสิต มจร อย่าลืมไปเลือกตั้งกันเลือกผู้แทนนิสิตของทุกคน

Leave a Reply