ถวายรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม รวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้มีผู้ได้รับรางวัลเช่น นายสำเริง คำพะอุ นางสาวสุรีย์ พันเจริญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นายไมตรี ลิมปิชาติ นายนิวัฒน์ ธาราพรรค์ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายธาดา เกิดมงคล นายธนิต ธรรมสุคติ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายช่วง มูลพินิจ นายขรรค์ชัย บุนปาน หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

Leave a Reply