“สมเด็จพระสังฆราช” ประธานจุดเทียนชัยพุทธาภิเษก “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี

 วันที่ 8 มิ.ย.65  วานนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย ในพิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” (พระ-ไพ-สัด-ชะ-ยะ-คุ-รุ-ไว-ทูน-ระ-ยะ-ประ-พา-ตะ-ถา-คด-พุด-ทะ-เจ้า) พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง”อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ เฝ้ารับเสด็จฯ

อนึ่งการารจัดสร้าง“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ ได้รับการยกย่องเป็นพระพุทธเจ้าประทานพรเกี่ยวกับการเยียวยาบำบัดโรคทั้งทางกายและจิตใจ พร้อมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนามาภิไธย สธ จารึกที่ด้านหน้าฐานองค์พระพุทธรูป ประกอบด้วย พระพุทธรูปธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง

 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและบูชา“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้ทางเว็บไซต์  https://bhaisajyaguru.redcross.or.th/ หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย(2) “ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 045-2-62588-8 (ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

Leave a Reply