‘มจร’สัมมนาจัดทำแผนงบประมาณปี2563มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ

‘มจร’สัมมนาจัดทำแผน งบประมาณประจำปี2563 มุ่งพัฒนานวัตวิถีพุทธ ขณะที่ อธิการบดีย้ำต้องปรับหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาให้สอดรับกับความต้องการของสังคมโลก

วันที่ 7 ม.ค.2562 7 เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ ซึ่งจัดโดย กองแผนงาน, กองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี มจร ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ว่าที่วิทยาลัยสงฆ์ตั้งใหม่ 3 แห่งคือสุราษฎร์ธานี มหาสารคามและระยอง และส่วนวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อระดมสมองในการกำหนดกิจกรรมและโครงการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า โลกยุคปัจจุบันนี้ มีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนนำไปการสู่การทำลายอย่างสร้างสรรค์ต่อหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดรับกับวิถีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป มหาจุฬาฯ ต้องปรับรูปแบบการวิจัยให้เป็นลักษณะ R&D เน้นเอาผลการวิจัยไปพัฒนาชีวิตและการทำงานให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรสันติศึกษา ที่นำผลการวิจัยไปพัฒนาวิศวกรสันติภาพต้นแบบเพื่อรับใช้สังคมที่กำลังขัดแย้งกัน

พระราชปริยัติกวี ได้กล่าวเสริมว่า มหาจุฬาฯ จะเน้นการปรับหลักสูตรออนไลน์ให้สอดรับกับยุค 4.0 หลักสูตรระยะสั้นที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยเน้นการเสริมสร้างการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญาที่สอดรับกับวิถีโลก นอกจากนี้ การบริการสังคม ทั้งโครงการธรรมจาริกบนที่ราบสูง โครงการธรรมจาริกเพื่อเสริมสังคมสันติสุขชายแดนใต้ รวมถึงการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ และเยาวชน จะมีการสนับสนุนและกระตุ้นให้สอดรับกับความเป็นไปของสังคม

Leave a Reply