ที่ปรึกษาพิเศษองค์การ JICA เข้าพบ “เจ้าคุณสุทิตย์” หารือความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

วันนี้ 11 กันยายน 2565  ณ วัดสุทธิวราราม  ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร Dr. Kitaoka Shinichi  ที่ปรึกษาพิเศษประธาน (Special advisor to the President – Former President) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือ JICA ได้เข้ากราบ  พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และเยี่ยมชม-ไหว้พระวัดสุทธิวราราม และ พร้อมกันนี้ ได้หารือความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  ในประเด็นสำคัญ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาของไทย-ญี่ปุ่น การพัฒนาสินค้าชุมชน (OTOP) และแหล่งน้ำพุร้อนในประเทศไทย รวมทั้งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อยกระดับการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในสังคมไทย

ในการนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต ให้พา  Dr.Kitaoka Shinichi และคณะ กราบพระพุทธสิริสุทธิสวัสดิ์ พระพุทธรูปสำคัญของวัดและเยี่ยมชมพระประธานในอุโบสถวัดสุทธิวราราม ที่มีความสวยงาม รวมทั้งชมสวนเซนขนาดเล็กของวัดสุทธิวราราม ที่มีความสวยงามเช่นกัน โดยพระสุธีรัตนบัณฑิตได้มอบพระพุทธรูป หนังสือเส้นทางสู่เซน และน้ำผึ้งสินค้าชุมชนของจังหวัดน่าน ให้กับประธานที่ปรึกษา JICA เป็นที่ระลึก..

สำหรับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น  (Japan International Cooperation Agency) หรือ JICA เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นคอยให้คำปรึกษาตลอดจนความช่วยเหลือด้านการพัฒนาประเทศอย่างเป็นทางการในนามของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนา ายใต้การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงส่งเสริมการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย JICA ได้รับการก่อตั้งตามกฎหมายญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2517  อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการต่างประเทศ ของญี่ปุ่น JICA มีการทำงานแบบบูรณาการกับธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation) (JBIC) ที่ผ่านมาได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก โดย JICA เป็นผู้พิจารณาโครงการแล้วจึงอนุมัติให้เจบิกปล่อยสินเชื่อ

 และทั้งองค์การ JICA ดำเนินงานเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์และการเติบโตที่มีคุณภาพโดยเป็นไปตามกฎบัตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนา มีวิสัยทัศน์ว่า เป็นผู้นำโลกด้วยความไว้วางใจ (Leading the world with Trust) ซึ่งพร้อมเป็นพันธมิตรและผู้นำในการสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจทั่วโลก มุ่งหวังให้โลกที่เสรี สงบสุข และเจริญรุ่งเรือง ที่ผู้คนสามารถคาดหวังอนาคตที่ดีขึ้นและบนพื้นฐานศักยภาพที่หลากหลายของทุกเชื้อชาติ

Leave a Reply