สถาบันพัฒนาพระวิทยากรวัดสระเกศปลื้ม..นิด้าฯ เลือกหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม จัดพิมพ์เป็นคู่มือนำร่อง

      วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  เปิดเผยว่า  ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แจ้งมาว่ามีความประสงค์ต้องการจะจัดพิมพ์หนังสือ “คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” หนาถึง 480 หน้า 4 สีทั้งเล่ม และจะนำมามอบถวายให้ไว้กับทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากรอีกส่วนหนึ่งด้วย

         อาตมาก็พยายามนึกอยู่ว่า เหตุใดสถาบันนิด้า จึงสนใจเรื่องนี้  แต่พอจำได้คร่าว ๆว่า  ก่อนหน้าที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกมา ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  “บทบาทของวัดในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้นวัตกรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0″ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในยุคดิจิตอลสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาคู่มือและวิธีการเรียนการสอนที่เข้าถึงผู้เรียนในยุคปัจจุบันที่จะช่วยสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์สามารถนำไปใช้ในการเผยแผ่ศาสนาได้ดียิ่งขึ้น โดยส่วนตัวไม่ได้พบกับอาจารย์โดยตรง แต่ได้ให้บทสัมภาษณ์กับทีมงานที่มาเก็บข้อมูลที่วัด

       และจากการพูดคุยกันกับทีมงานของท่าน ที่มาสัมภาษณ์ที่วัด โดยทางทีมงานแจ้งว่าจะสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข แต่ทางเจ้าอาวาสมอบหมายให้อาตมาไปสัมภาษณ์แทน  และทีมงานของท่านก็ไม่รู้ว่าอาตมาทำงานกับทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ จึงได้มอบหนังสือไปทั้งหมด 3 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ เมื่อปี 2560 คือ

       เล่ม 1 เป็นหนังสือหลักสูตร “คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” หนังสือที่ถอดมาจากหลักสูตรอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่น1-2 (2559-2560) ของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

       เล่ม 2 เป็นหนังสือหลักสูตร “คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรบรรยายธรรม” สำหรับอบรมพระวิทยากรบรรยายธรรม (2559-2560) ของกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบันพัฒนาพระวิทยากร

       เล่มที่ 3 เป็นหนังสือหลักสูตร “หลักสูตรผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง บนรากฐานคุณธรรมจริยธรรม” ถอดมาจากหลักสูตรอบรมผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เมื่อปี 2560 ของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร   หลังจากส่งมอบหนังสือ และให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร

       จนกระทั่งหลายเดือนต่อมามีหนังสือจาก ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ แจ้งมาว่าจะขอตีพิมพ์ “คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ก็รู้สึกตอนนั้นว่า หลักสูตรที่เริ่มต้นจากงานเมื่อปี 2542 และกลายเป็นหนังสือหลักสูตรเมื่อปี 2560 จากการพลักดันของ อดีตพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

        ได้รับการเลือกตีพิมพ์ต้องมีเนื้อหาที่โดนใจทั้งในแง่การเผยแผ่คุณธรรมจริยธรรม นวัตกรรมการสื่อสาร และคู่มือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่จะช่วยสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์นำไปใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ค้นพบ..”

       พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร  ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกกว่า  “ทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากรโดยอาตมารับผิดชอบอยู่จึงเขียนให้จัดตีพิมพ์และเผยแผ่ได้ จนตอนนี้หนังสือตีพิมพ์ถึง 1,000 เล่ม ก็น่าจะมาจากเหตุผลเหล่านี้ และเชื่อว่าหนังสือคัมภีร์นี้จะได้ทำหน้าที่สืบสานความคิด ประสบการณ์ และหลักธรรมต่อไปได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะอาตมาเองจะไม่เคยพบและไม่เคยได้พูดคุยกับ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนองโดยตรงถึงที่มาที่ไปของความยากลำบากกว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ แต่แค่ศ.ดร.อัญชนาต้องได้ศึกษาอย่างดีแล้วจึงเลือกเอาหลักสูตรนี้มาตีพิมพ์ จำนวนถึง 1,000 เล่ม 4 สีทั้งเล่ม

        จึงขออนุโมทนากับทาง ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง และทีมงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ตีพิมพ์เผยแผ่และมอบหนังสือ “คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม” ให้กับทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากรจำนวน 500 เล่ม..”

     หากใครสนใจคัมภีร์พระวิทยากร ฉบับนี้ที่พิมพ์โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เชิญมารับฟรีได้ด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ตึกสันติวัคคีย์ (บริเวณภูเขาทอง) วัดสระเกศฯ

Leave a Reply