จังหวัดชัยภูมิรวมใจ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564  ณ วัดคูศรีวนาราม หมู่ 6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  นายกันตภณ  หมื่นจิตร พัฒนาการอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข  “ชัยภูมิรวมใจ” กิจกรรมวัดประชารัฐ สร้างสุข สร้างครัวชุมชน (ศูนย์แบ่งปัน) สวนสมุนไพรในวัด  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก พระครูประภากรชัยวุฒิ เจ้าคณะตำบลหนองฉิม ในการจัดกิจกรรมโครงการฯ ณ วัดคูศรีวนาราม หมู่ 6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ  สำหรับการดำเนินโครงการฯ มีกิจกรรม  อาทิ การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้น ขิง  ปลูกผักสวนครัว มะเขือ พริก ข่า ตะไคร้ กะเพราเขียว ต้นหอมและจัดสวนสมุนไพรในวัดปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชน  เป็นต้น

        โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 และการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  “ชัยภูมิรวมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรในวัด” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและจรรโลงและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ทั้งเพื่อแสดงถึงความเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่าง ฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร  และรวมถึงเพื่อส่งเสริมให้วัดและชุมชน เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่พัฒนาจิตใจและปัญญา อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสำนึกและจิตอาสา ในการพัฒนาบริเวณภายในวัดและชุมชนให้เป็นต้นแบบของครัวเรือน สร้างพลังชุมชน และเกิดเป็นภูมิปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ ทำให้เกิดอาชีพและมีรายได้แก่ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป..

Leave a Reply