เปิดประวัติ “อินทพร” ว่าที่ ผอ.พศ. คนใหม่!!

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำหรับ นายอินทพร จั่นเอี่ยม เป็นคนนครสวรรค์โดยกำเนิด เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร และปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถือว่าเป็นลูกหม้อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนามาหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น จนกระทั้งขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังจาก นายสิปป์บวร แก้วงาม เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ตั้งให้นายอินทพร จั่นเอี่ยม  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การแต่งตั้งขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกิดปัญหาติดขัดในข้อกฎหมายทำให้ล่าช้านานนับปี จนล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประสบการณ์ทำงาน
พ.ศ. 2547 – 2549   นักวิชาการศาสนา 8 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2549 – 2553   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2553 – 2553   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. 2553 – 2553   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2553 – 2554   ผู้อำนวยการกองกลาง
พ.ศ. 2555 – 2556   ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
พ.ศ. 2556 – 2557   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2557 – 2561   ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ
พ.ศ. 2561 – 2565   ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2565 – 2565   รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปัจจุบัน                      รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply