“มจร” ต้อนรับผู้แทนวัด “Shenzhen Hongfa Temple” หารือความร่วมมือ พุทธศาสนาในทะเลจีนใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มอบหมายให้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  คณบดีคณะครุศาสตร์ และพระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาประเทศจีน ตามหนังสืออาราธนา Ven. Yin Shun เจ้าอาวาสวัด Shenzhen Hongfa Temple ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้แทนนำหนังสืออาราธนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและหารือความร่วมมือจีน-ไทย ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาในทะเลจีนใต้และการหารือข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสมาคมพุทธศาสนาในประเทศจีน

ในการนี้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ในนาม พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการหารือความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย เนื่องด้วยจะเป็นการยกระดับความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันพระพุทธศาสนาในประชาคมโลกด้วย

ทั้งนี้ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี กล่าวเสริมต่ออีกว่า เบื้องต้นการประชุมความร่วมมือและรายละเอียดงานประชุมวิชาการคร้ังนี้ จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้คณะกรรมการของสองฝ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Leave a Reply