Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระคติธรรมอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” - TheBuddh.com

สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระคติธรรมอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้”

สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพระโอวาท-พระคติธรรมโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” หรือ “อสม.พระ”1 วัด 1 รูปทั่วไทย ของสถาบันพระบรมราชชนก ในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. นี้ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันจันทร์ที่ 6 ก.พ.2566 เวลา 14.09 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกจะเสด็จมายังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อทรงประทานพระโอวาทและพระคติธรรม เนื่องในโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย ให้กับพระมหาเถร เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก และคณาจารย์ในโครงการ

โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย หรือ “อสม.พระ” เป็นโครงการในความรับผิดชอบของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิ.ย. 2566) โดยสืบเนื่องจาก ข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศ จำนวน 252,851 รูป จาก 41,142 วัด พบว่า มีพระภิกษุ-สามเณรที่สุขภาพดีร้อยละ 52 ในขณะที่พบภาวะเสี่ยงร้อยละ 19 และอาพาธถึงร้อยละ 28.5 ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ปัจจัยที่ทำให้อาพาธ คือ ไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง ดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน และการสูบบุหรี่ ส่วนโรคที่พบมากสุด 5 อันดับแรกเป็นโรคเรื้อรังทั้งหมด ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรังเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะพระภิกษุในการดูแลสุขภาพพระภิกษุอาพาธจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยใช้การบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการบริการวิชาการ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้ ซึ่งเป็นการอบรมความรู้พื้นฐานในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าพระภิกษุที่ได้รับการอบรมจำนวน 9,360 รูป จะสามารถทำหน้าที่ “อสม.พระ” ดูแลพระภิกษุอาพาธ ให้การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ปฐมพยาบาล และช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้ ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพระภิกษุในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้อสม.พระเหล่านี้ยังจะสามารถถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ญาติโยมและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้แก่ชุมชนอีกด้วย

สำหรับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 9,360 รูป ประกอบด้วย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหรือผู้แทน จังหวัดละ 2 รูป รวม 155 รูป เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหรือผู้แทน อำเภอละ 2 รูป รวม 1,756 รูป และเลขานุการเจ้าคณะตำบลหรือผู้แทน ตำบลละ 1-2 รูป รวม 7,450 รูป การเรียนการสอนจัดขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ด้วย โดยการอบรมจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี้

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924