“ม.สงฆ์ มจร”เตรียมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าองค์ที่ 14 แห่งเขมรัฐนครเชียงตุง

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เพจศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท วัดท่ากระดาษ ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า ขอถวายมุทิตาจิตแด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้าองค์ที่ 14 แห่งเขมรัฐนครเชียงตุง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้มีมติถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตรศึกษา แด่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ที่ 14 แห่งเขมรัฐนครเชียงตุง โดยจะมีพิธีถวาย ในวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณูปการที่สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า องค์ที่ 14 มีต่อเขมรัฐนครเชียงตุง ปรากฏต่อสายตาและจิตใจของชาวเชียงตุง ทั้งยังปรากฏต่อสายตาของอารยประเทศ สมควรแล้วที่ได้รับการถวายเกียรติยศในครั้งนี้ กราบถวายมุทิตาจิตแทบบาทของสมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า ไว้ ณ ที่นี้ขอสมเด็จอาชญาธรรม อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับแผ่นดินเชียงตุงและชาวเชียงตุง ตราบนานเท่านาน

Leave a Reply