“อธิการบดี มจร” เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตวิทยาลัย มจร ประจำปี 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom โดมียคณาจารย์ภายใต้การนำของพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำนิสิตใหม่เข้าร่วม 82 รูป/คน เริ่มจากการมอบตัวเป็นศิษย์ต่อครูอาจารย์ และรับชมประวัติและพัฒนาการของ มจร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมีการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้าใจบริบทของสถาบัน

พระธรรมวัชรบัณฑิตได้ปาฐกถาพิเศษความโดยสรุปว่า กรอบของการพัฒนา มจร ใช้ฐานภาวนา 4 ในทางพระพุทธศาสนาคือ พัฒนาด้านกาย พัฒนาด้านพฤติกรรม พัฒนาด้านจิตใจ และพัฒนาด้านปัญญา ถือว่าเป็นการพัฒนาครบสมบูรณ์ทั้งหมดนำไปสู่คุณธรรมภายในจิตใจ

พระมหาสมบูรณ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ สรุปสาระสำคัญว่า ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะดูมาตรฐานว่า “สร้างงานผลงานที่โดดเด่นอะไร” ซึ่งมีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการวารสารทางวิชาการ โดยการขึ้นเวทีให้สังคมรับรู้รับทราบ สิ่งสำคัญจะต้องมีเป้าหมายที่หนึ่งเดียวในการทำวิทยานิพนธ์ว่าจะทำเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มต้น แล้วทำงานเกี่ยวกับรายวิชาให้สอดรับกับวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะทำให้จบได้รวดเร็ว

พระมหาสมบูรณ์ กล่าวด้วยว่า โดยประเด็นสำคัญจากหลักสูตรต่างๆ ในการเรียนเพื่อให้เกิดความสำเร็จ จะต้องใช้ฐานของอิทธิบาท 4 เป็นฐาน การเรียนจะต้องมีการวางแผนการเรียนเริ่มจากเข้าใจพระไตรปิฎกเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน สร้างอารมณ์การเรียนรู้มีความปีติในการเรียนรู้จงหิววิชาเพียรแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างปัญญา ซึ่งการเข้ามาเรียนจะต้องสำเร็จจบการศึกษา

Leave a Reply