มหาดไทยสืบสานพระบรมราชปณิธาน”ในหลวงร.9″ ทอดผ้าป่าสมทบทุน”โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทย เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี 2565 โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายสมคิด จันทมฤก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) นางสาวกนกประวีย์ ศรีธรรมธนา กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเชิญผ้าไตรพระราชทานไปที่ต้นผ้าป่า แล้วกล่าวคำถวายผ้าป่า จบแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงพิจารณาผ้าป่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดเครื่องทองน้อย และทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงผนวช และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงผนวช พร้อมเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน แด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ แล้วกราบลาพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถ ถวายความเคารพพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบลาเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นอันเสร็จพิธี

การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลถวายรายงาน ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทย ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการฯ ไว้ให้มีความมั่นคง เพื่อที่จะมีทุนสำหรับมอบเป็นทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตร และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุน และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลที่มีความประสงค์ที่จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล สามารถรับเป็นภาระจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีฯ ตั้งแต่ปี 2564 โดยได้รับพระเมตตาอย่างสูงยิ่งจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน

ในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมสมทบทุนในพิธีทอดผ้าป่าฯ เป็นเงิน 15,555,555.99 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

“ในห้วงระยะเวลาเดือนเศษนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ รับพระราชทานผ้าไตรเพื่อมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำไปร่วมกับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด จัดพิธีทอดผ้าป่าฯ และนำส่งปัจจัยเพื่อสมทบในโครงการฯ เพื่อร่วมสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดมูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีทุนสำหรับช่วยเหลือพระสงฆ์ สามเณร ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสตร์ในระดับสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานแห่งพระบรมชนกนาถ และน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยทุกท่านสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญสมทบกองผ้าป่าของทุกจังหวัดได้ที่นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือต่อคณะสงฆ์ในจังหวัดของท่านตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565” ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply