วัดสารอดเตรียมจัดงานใหญ่ปิดทองถวายไข่หลวงพ่อรอดประจำปี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “ราษฏร์บูรณะศีลบวร”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ นำโดยพระเดชพระคุณ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ ได้นัดเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการภายหลังจากได้ลงนามในประกาศ ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการจัดนิทรรศการ “ราษฎร์บูรณะศีลบวร” ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่นับเป็นจัดกลุ่มความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ประเมินเพื่อนำเสนอในนิทรรศการของแต่ละกลุ่มโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางประสานงาน ทั้งนี้ นิทรรศการ ราษฏร์บูรณะ ศีลบวร จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2565

ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ได้แก่ พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ เจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตโต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์บูรณะ พระครูสิถิตกิจจานุการ เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด พระปลัดจำเนียร กิตฺติสาโร ประธานกองงานเลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ พระสมุห์สุรัตน์ สุรสทฺโธ เลขานุการกองงานเลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ และพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ

การประชุมครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมเป็นการเฉพาะคณะสงฆ์ ครั้งที่ 2 ของคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อติดตาม ปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมการจัดงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าคณะผู้ปกครอง ถือว่าเป็นกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินการ ตลอดจนถึงการร่วมรับประโยชน์ร่วมกันทั้งชุมชน

โดยการประชุมครั้งนี้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ได้รับมอบหมายจาก เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นผู้นำเสนอร่างแผนผังการจัดงาน เพื่อให้คณะทำงานได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนจะนำเสนอแก่ที่ประชุมใหญ่ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันจัดงานครั้งนี้ ผังที่นำเสนอเป็นผังที่ได้กำหนดพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตลอดงานครั้งนี้

การจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดเป็นงานประจำปีวัดสารอดเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเขตราษฎร์บูรณะ โดยเฉพาะการนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในวิถีชีวิตโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางที่พึ่งทางใจ งานประจำปีวัดสารอดจึงจะเป็นงานบุญประจำปีศีล 5 ปราศจากอบายมุข แต่จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาศีล 5

ดังนั้น จึงนับว่าเป็นบุญ เป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ของชาวราษฏร์บูรณะ ที่ได้มีวัดทุกวัดเข้มแข็งและได้รวมพลังเป็นหนึ่งศูนย์กลางที่พึ่งทางใจของชุมชน งานนี้จึงมีเสน่ห์ที่ต่างจากงานวัดทั่วไปแน่นอน เพราะงานนี้ มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายที่จะจัดแสดงเพื่อการส่งเสริมการรักษาศีล 5 ของชาวชุมชนราษฎร์บูรณะ ที่สำคัญอย่างยิ่ง จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวัดสารอดและชาวชุมชนคนราษฏร์บูรณะ จะได้ร่วมกันแห่อัญเชิญองค์หลวงพ่อรอดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขอบารมีหลวงพ่อรอด พระประธานเก่าแก่คู่วัดสารอด เพื่อโปรดแผ่บารมีแก่ลูกหลาน ดังนั้น งานนี้ 17-25 กันยายน 2565 เตรียมพบกับงานวัดงานบุญปิดทองถวายไข่หลวงพ่อรอดประจำปี ซึ่งจะมีหนดจัดงานเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกพิเศษที่สุดก็คือพิธีอัญเชิญหลวงพ่อรอดแห่เสด็จโปรดลูกหลานทั้งทางบกและทางน้ำ หลวงพ่อรอดผ่านบ้านใครถือว่าท่านโชคดีมากๆ เส้นทางกำหนดอัญเชิญลงวิหารจากวัดสารอดไปท่าน้ำวัดประเสริฐสุทธาวาส โปรดชาวริมคลองราษฏร์บูรณะ จากวัดประเสริฐสุทธาวาส ขบวนอัญเชิญทางน้ำไปสู่ท่าเสด็จวัดสารอด แล้วนำหลวงพ่อรอด ประดิษฐานมณฑลพิธีกลาง โปรดลูกหลาน 9 วัน 9 คืน ต่อไป นี่เป็นการเตรียมการเบื้องต้น ช่วงนี้อยู่ในช่วงการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะได้แจ้งให้ท่านได้ทราบอีกเป็นระยะต่อไป

Leave a Reply