เปิดตัวหลักสูตรไกล่เกลี่ยอินเตอร์รุ่นแรกของไทย ผ่านความเห็นชอบจาก กก.พัฒนายุติธรรมแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้นำไปสู่การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และการพัฒนานักไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย 2562

มาบัดนี้ หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงได้ขออนุมัติหลักสูตรไกล่เกลี่ยอินเตอร์ จากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือ กพยช. โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้อนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ดังนั้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2565 จึงได้มีการเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ พรบ. ฉบับนี้ โดยมีผู้สนใจ ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา พม่า เนปาล และบังคลาเทศ มาเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฏหมายไทย

ผลดีที่จะตามมานับจากนี้ เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นไกล่เกลี่ยแล้ว จะสามารถออกไปใช้ทักษะด้านภาษาบวกการไกล่เกลี่ยไปช่วยทำหน้าที่ร่วมไกล่เกลี่ยคู่ความที่มีข้อขัดแย้งระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย หรือระหว่างชาวต่างชาติกับต่างชาติ ผู้ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ เช่น ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ หรือพระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply