“เจ้าคุณพล”ยังเหนียวครองตำแหน่งเลขา ศ.ต.ภ.- สนง.สถิตวัดสังเวชฯเช่นเดิม

วันที่ 1 ส.ค. 64    หลังจากเว็บไซต์ข่าว “ thebuddh” ได้เผยแพร่ มติมหาเถรสมาคม ที่ 391/2564 ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ในคราวประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) จำนวน 5 รูป ประกอบด้วย

         1.สมเด็จพระพุฒาจารย์     วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานกรรมการ

         2.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการ

         3.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ     กรรมการ

        4.พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข กรรมการ

        5.พระธรรมรัตนดิลก วัดอรุณราชวราราม กรรมการและเลขานุการ

        มติดังกล่าวได้สร้างความสับสนให้กับพระภิกษุ-สามเณรเป็นจำนวนมากว่า สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) จะมีการเปลี่ยนสถานที่ติดต่อจากวัด  วัดสังเวชวิศยาราม เป็น วัดอรุณราชวราราม ด้วยหรือไม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยน เลขานุการ 

       ล่าสุดวันนี้ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ปฎิบัติหน้าที่แทนประธาน ศ.ต.ภ. ได้เผยแพร่เอกสารการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง “เลขานุการ” จาก พระธรรมรัตนดิลก เป็น “พระเทพเวที” เจ้าคณะภาค 6   วัดสังเวชวิศยาราม เป็น “เลขานุการ” และ พระโสภิตวิริยาลังการ วัดสังเวชวิศยาราม เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  พร้อมทั้งเปลี่ยนมติมหาเถรสมาคม พระธรรมรัตนดิลก หรือปัจจุบัน พระพรหมวัชรเมธี ให้คงไว้เฉพาะตำแหน่ง กรรมการ ศ.ต.ภ. ตำแหน่งเดียว

        ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) จึงตั้งอยู่ภายใน วัดสังเวชวิศยาราม  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เช่นเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Leave a Reply