วันมหาสงกรานต์!เณรภาคฤดูร้อนแผ่เมตตาโยมป่วยติดเตียง

วันที่ 15 เม.ย.2562 พระมงคลรัตโนภาส, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม มอบหมายให้พระมหาบุญมั่น อคฺคจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยตัวแทนสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดเรืองยศจำนวน 10 หลังคาเรือนตามมติของมหาเถรสมาคมที่มอบหมายให้คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมและเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน

ในการนี้ พระมหาสุวรรณ์ สุวโจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในฐานะเลขานุการประธานโครงบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 ได้นำผู้แทนสามเณรร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยกล่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยให้สามเณรได้ฝึกตนเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละ มีเมตตาและห่วงหาอาทรผู้อื่นในสังคม

สามเณรศักย์ศรณ์ อินอิว หนึ่งในตัวแทนสามเณรภาคฤดูร้อนวัดเรืองยศสุทธาราม เล่าถึงความประทับใจว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เป็นผู้แทนสามเณรให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะได้มอบถุงยังชีพให้กับโยมสูงอายุด้วยตัวเองและดีใจอย่างมากที่อาหารบิณฑบาตรส่วนหนึ่งถูกแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ

ทั้งนี้ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดเรืองยศสุทธารามได้รับการสนับสนุนจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Leave a Reply