ดีเดย์พรุ่งนี้ ! พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมมีผลบังคับใช้แล้ว

    หลังจากเมื่อเร็ว ๆ นี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับรองร่างพระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมด้วยมติเป็นเอกฉันท์แล้ว วันนี้ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศแล้วและให้มีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติพระปริยัติธรรมฉบับนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ซึ่งถือว่าเป็นศักราชใหม่แห่งวงการคณะสงฆ์ไทย
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่โบราณราชประเพณี สถาบันพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของชาติมาโดยตลอด ซึ่งคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นส่วนเฉพาะของการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาสามัญ
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้วยดีจากภาครัฐ และสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และของชาติได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 

Leave a Reply