ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯร่วมในพิธีชาวปกากะญอ 700 ครอบครัวแสดงตนเป็นพุทธมามกะกับ”กก.มส.”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระธรรมวชิรานุวัตร,ดร. เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบพระพุทธรูปแก่ชาวเขาปกากะญอ จำนวน 700 ครอบครัว พร้อมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ทอดผ้าป่าการกุศลพัฒนาพื้นที่พระธาตุดอยแก้ว ที่พระธาตุดอยแก้ว อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้การสนับสนุนของ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมคณะ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมคณะ รวมทั้งทีมงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก พร้อมร่วมในพิธี ภายใต้การดำเนินการของ ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี

Leave a Reply