วัดพระธาตุหริภุญชัยมอบเงินอุดหนุนบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 หอประชุม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค 7 ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565 คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนได้กำหนดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 ระดับ เจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ทุกตำแหน่ง พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวาระ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 500 รูป/คน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญของการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนอันเป็นปฏิปทาอันชอบที่พระมหาเถรานุเถระบูรพาจารย์ในจังหวัดลำพูนได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาตามแนวทางของหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ 2. เพื่อให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการรับทราบ และปฏิบัติตามแนวนโยบาย มติ คำสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม และ 3. เพื่อให้พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการรับทราบ ร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาธิปไตยอันทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางฝ่ายอาณาจักร และฝ่ายพุทธจักรและในการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2565

ในวันนี้ ทางวัดพระธาตุหริภุญชัยโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการ วัดพระธาตุหริภุญชัย กำหนดให้มีการมอบเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริหารกิจการทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษาและวัด/ที่พักสงฆ์ในจังหวัดลำพูน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วย

Leave a Reply