มหาเถรสมาคมส่งตัวแทนคณะสงฆ์ร่วมกับ ป.ป.ช.วางแผนสร้าง “สังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต”

          ในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 63 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอมหาเถรสมาคม พิจารณาอนุญาตให้องค์กรปกครองคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินการประยุกต์คำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษษ เผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนให้เกิด “บวร” บ้าน วัดและโรงเรียน ขับเคลื่อนพลังแห่งความดีร่วมกันและอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างสังคมสุจริตให้กับบ้านเมือง


ที่ประชุมมหาเถรสมาคมอนุญาตตามคำร้องขอของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมส่งตัวแทนคณะสงฆ์ร่วมวางแผนร่วมกันในการสร้าง สังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ต่อไป

Leave a Reply