นายกสมาคมอักษรศาสตร์ภาษาโบราณ ประเทศนอร์เวย์ ชื่นชม หนังสือ ทศชาติ ฉบับญาณวชิระ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565   หลังจากรัฐบาล ร่วมกับบริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซชิ่ง จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ ซึ่งเรียบเรียงโดยคณะพระเถระวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2546 ซึ่งหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาฉบับนี้รัฐบาลได้แจกให้ทั้งคณะรัฐมนตรี – มหาเถรสมาคม -ห้องสมุด และรวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนบางส่วน

ล่าสุดวันนี้ ศาสตราจารย์ เยนส์ บราวิก นายกสมาคมอักษรศาสตร์ภาษาโบราณ  ประเทศนอร์เวย์ ได้ส่งข้อความ แสดงความยินดีกับคณะสงฆ์ไทยที่ได้ชำระ เรียบเรียง จัดทำขึ้น  และเผยแพร่ หนังสือ ทศชาติ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ ปรากฎในหลายภาษา  มีสำคัญในการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้งในพระพุทธศาสนาเถรวาท และมหายาน โดยศาสตราจารย์ เยนส์ บราวิก  กล่าวว่า  “ พระพุทธเจ้าทรงได้บำเพ็ญบารมีก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คัมภีร์ทศชาติเป็นคัมภีร์เก่าแก่ ปรากฎในหลายภาษา  เป็นคัมภีร์สำคัญในการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้งในพระพุทธศาสนาเถรวาท และมหายาน  หนังสือทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ที่คณะสงฆ์ได้ชำระ เรียบเรียง จัดทำขึ้น  และเผยแพร่นี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง   ขอชื่นชมและยินดียิ่ง..”

Leave a Reply