พระเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ตรวจเยี่ยมศูนย์สู้ภัยโควิด-19วัดนายโรง

วันที่ 4 เมษายน 2563 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำแขวงอรุณอมรินทร์ ที่วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ชึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เพื่อแจกจ่ายอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

Leave a Reply