‘กรรมการ มส.’มอบประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๑๔ รุ่น ๒,๕๗๓ รูป

วันอังคาร ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ในฐานะรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้เมตตาเป็นประธาน ในพิธีเปิดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๓ และ รุ่นที่ ๑๔ ของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้เปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๗ หลักสูตร ประกอบด้วย :

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปีการศึกษา ๒๕๑๒ รุ่นที่ ๑๖ มีนักศึกษาใหม่จํานวน ๘๒ รูป และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ จบหลักสูตรในรุ่นที่ ๑๕ จํานวน ๑๒๐ รูป

๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒๔ มีนิสิตใหม่จํานวน ๑๔ รูป นิสิตเก่าจํานวน ๑๓ รูป

๓. หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๑๒ รุ่นที่ ๑๘ มีนิสิตใหม่จํานวน ๔๕ รูป นิสิตเก่าจํานวน ๑๓๒ รูป และกําลังปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ รูป

๔. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๕ มีนิสิตใหม่จํานวน ๓๗ รูป/คน นิสิตเก่าจํานวน ๔๐ รูป/คน

๕. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ มีนิสิตจํานวน ๑๕ รูป

๕. หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ มีนิสิตใหม่จํานวน ๔ รูป/คน

๖. หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ มีนิสิตใหม่จํานวน ๑๙ รูป/คน

๗. หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ มีนิสิตใหม่จํานวน ๑๔ รูป/คนรวมนิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกหลักสูตร มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๑๙ รูป/คน

สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบาลี พุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน และจะดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิต ในวันที่ ๓๐ มิถุนายนนี้

และมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ คณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๓ จํานวน ๑๓๘ รูป รุ่นที่ ๑๔ จํานวน ๑๓๕ รูป มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๕๗๓ รูป

 

 

Leave a Reply