“อธิการบดี มจร” หนุนบุคลากรปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจครั้งละ 7 วันไม่ถือเป็นวันลา

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า การศึกษาคือการพัฒนาขันธ์ ผ่านการศึกษา และปฏิบัติจนประจักษ์แจ้งว่า รูปนามหรือกายใจไม่เที่ยง ทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้ และไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถของเราได้ การที่จะเข้าใจความจริงเหล่านี้ คือ การนำธรรมไปลงมือทำ นำธรรมไปสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลที่พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยทำวัตร สวดมนต์ และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในทุกเช้าของวันจันทร์

“ยิ่งกว่านั้น ยังได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยให้บุคลากรสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ ครั้งละ 7 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาอีกด้วย แนวทางเหล่านี้ จะช่วยให้บุคลากรสามารถเอางานข้างในมาดูแล รักษา และพัฒนางานของนอกให้เกิดผลผลิต (Productivity) ที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ชุมชนและสังคมต่อไป” พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ระบุ

Leave a Reply