สมเด็จพระสังฆราช  ประทานพระบัญชาแต่งตั้ง พระเทพวัชรเมธี เป็นอธิการบดี มมร. วาระที่ ๒

วันศุกร์ที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระบัญชาแต่งตั้ง พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นวาระที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง

อนึ่ง ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้ง พระเทพวัชรเมธี ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสรรหาได้เปิดรับการเสนอชื่อจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการคณะธรรมยุตด้วย ก่อนนำความกราบทูลเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดมีพระบัญชาแต่งตั้ง

ในการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีครั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัยทางพระพุทธศาสนาสู่ระดับสากล สร้างและพัฒนาศาสนทายาทที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมการสร้างสังคมวิถีพุทธและความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนบูรณาการศาสตร์และศิลป์สมัยใหม่เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับบริบทสังคมยุคดิจิทัล จึงได้พิจารณาเห็นว่า พระเทพวัชรเมธี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสม โดยได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาแล้ว วาระหนึ่ง ได้พัฒนาระบบบริหารงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์ อีกทั้งยังสามารถสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รูปที่ ๖ ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันอายุ ๕๓ ปี ภูมิลำเนาเดิมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ โดยมีสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระเทพวัชรเมธี เป็นพระภิกษุที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูกตเวทีต่อพระอุปัชฌาย์ และครูบาอาจารย์ รวมทั้งวัดสำนักเรียนที่เคยอยู่อาศัย สมความเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพระภิกษุ สามเณรและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นพระภิกษุที่มีผลงานทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาและการบริหารการศึกษา และในการดำรงตำแหน่งวาระที่ผ่านมา ยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปมาก ท่ามกลางความท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลก..

Leave a Reply