ชาวโซเซียลฮือฮา!! ถวายปัจจัยบูชาธรรม “พระภิกษุผู้ทรงปาฏิโมกข์” รูปแรกของวัด  105,199 บาท ยก “ผู้มีความเพียรเป็นเลิศ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  เฟชบุ๊ค Kruba Pairoj Opaso วัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดม-หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จ.เชียงใหม่ ได้โพสต์ว่า

ถวายไทยธรรม บูชาพระปาฏิโมกข์และภิกษุผู้ทรงปาฏิโ มกข์รูปแรกของวัด  พระเดชดนัย วิริยงฺคปุตฺโต ผู้อุปสมบท ๒๑ วัน

มูลค่า ๑๐๕,๑๙๙ บาท (หนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)ท่ามกลางสังฆะสันนิบาต ๖๕ รูป

เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในการทรงโปรดพระราชทานผ้าไตร เพื่ออุปสมบท พระเดชดนัย วิริยงฺคปุตฺโตและพระภิกษุชาวศรีลังกา เพื่อน้อมถวายเป็นปูชนียาจารบูชาแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม(วิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เป็นปฐมบูรพาจารย์

พระเดชดนัย วิริยงฺคปุตโต ผู้ประกอบด้วยวิริยะ อุตสาหะ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ได้และขึ้นสวดเป็นองค์แรกของวัด

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดเจดีย์หลวง ในระดับปริญาตรี

ซึ่ง ทุกๆสัปดาห์ จะต้องนั่งรถประจำทาง กว่า ๒๐๐ ก.ม. เพื่อลงไปเรียนหนังสือและนั่งรถในระยะทางเท่ากันกลับมาช่วยครูบาอาจารย์สร้างวัดในวันหยุด ในการศึกษานั้น ต้องจำวัดในอุโบสถวัดชัยพระเกียรติ ทนยุงและความลำบากเพื่อให้ได้เรียนหนังสือ

เคยไปติดต่อวัดธรรมยุติหลายๆแห่วในเชียงใหม่ ก็ไม่สามารถพักได้ ด้วยเมตตาพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เมตตานำไปฝากไว้วัดชัยพระเกียรติ เพราะใกล้สถานศึกษา แต่ด้วยวัดแห่งนี้เป็นวัดขนาดเล็ก มีพระเณรอยู่พอสมควรแล้วที่พักจึงไม่มี ท่านก็เมตตาให้ไปอาศัยในอุโบสถ

พระเดชดนัย ก็ไม่ได้ย่อท้อต่อการศึกษา  ทุก ๆ วันพฤหัส จะนั่งรถกลับแม่อาย เพื่อมาช่วยอาจารย์สร้างวัด ทุกๆวันจันทร์ต้องออกวัดตอนตี ๕ เพื่อไปเรียนให้ทัน

แต่วิริยะ ความอดทน การต่อสู้ ทั้งเรียน ทั้งทำงาน ยังสามารถท่องจำพระปาฏิโมกข์ได้

วันนี้ขึ้นสนองพระเดชพระคุณ ฉลองพระราชศรัทธาครั้งแรก สนองงานพระศาสนาท่ามกลางคณะสงฆ์หมู่ใหญ่และญาติโยมผู้ถวายข้าวน้ำเลี้ยงดูพวกเรา วันนี้ปลื้มใจและดีใจที่สุด บรรยากาศอิ่มเอม ทั้งพระทั้งโยม

ที่เห็นเณรตัวน้อยๆที่พวกเราเลี้ยงดูมา ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี จนบวชพระ จนทรงปาฏิโมกข์ได้

ปัจจัยส่วนบูชาพระวินัยครั้งนี้ จะเป็นทุนการศึกษา เป็นกำลังแรงใจ สร้างพระสงฆ์ผู้มีคุณภาพสืบต่ออายุพระศาสนา..

Leave a Reply