มส.อนุมัติรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่ม 4 ตำแหน่ง

            ในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบตามที่ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้

           ได้ทำหนังสือขอให้มหาเถรสมาคมอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖ เพิ่ม ๔ ตำแหน่ง  แจ้งตามรายงานคำขอของ พระธรรมวิมลโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๖ ว่า ได้รับรายงาน    จากเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ   ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖ จำนวน ๔ อำเภอ ดังนี้

           ๑.   อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัดในเขตปกครอง จำนวน ๓๑ วัด

           ๒.  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัดในเขตปกครอง จำนวน ๓๒ วัด

           ๓.  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัดในเขตปกครอง จำนวน  ๓๒ วัด

           ๔.  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัดในเขตปกครอง จำนวน ๓๑ วัด

         เนื่องจากในแต่ละอำเภอมีพื้นที่กว้าง เจ้าคณะอำเภอรูปเดียวอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ เพิ่มอีกอำเภอละ ๑ ตำแหน่ง

        การเสนอขออนุมัติตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ดังกล่าว                 ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๔ (ก) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอ     และรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ ความว่า

         “ในเขตปกครองท้องที่อำเภอและคณะสงฆ์ใด ถ้า (ก) มีวัดไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัด ให้เจ้าคณะภาคพิจารณาตามข้อเสนอของเจ้าคณะจังหวัดว่าสมควรจะมีรองเจ้าคณะอำเภอหรือไม่  ถ้าพิจารณาเห็นสมควรก็ให้อำเภอนั้นมีรองเจ้าคณะอำเภอได้ ๑ รูป.. ”

        โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะ – พระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนใต้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอ  มหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

         ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน การประชุม

Leave a Reply