“ไชยา มิตรชัย” หารือเจ้าคุณประสาร แนวทางจัดหาทุนหนุนการศึกษา”มจร”

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เพจพระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ข้อความว่า “คุณไชยา มิตรชัย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร มาพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 ก.พ.พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย,พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันมุทิตาพระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เนื่องในวโรกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ใหม่ ส่วนวาระการประชุมว่าด้วย การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาเอก),มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาโท) และผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2564

โดยที่ประชุมประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สมควรได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสัดส่วนภายในประเทศและนานาชาติ จำนวน 54 รูป/คน รายชื่อมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน และสำหรับเข็มเกียรติคุณ54 คน รวมทั้งสิ้น 114 รูป/คน
ซึ่งสำหรับรายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาทิ  พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื่อดัง,พ.อ.ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ นักติวเตอร์บาลีชื่อดัง,นายเสมา สมบูรณ์ หรือ ไชยา มิตรชัย ดารานักแสดง,สำหรับต่างประเทศ มีทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น สมเด็จพระอริยะวงศา สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศกัมพูชา,พระพุทธรักขิตะ พระนักเผยแผ่ชื่อจากประเทศยูกันดา,

ส่วนเข็มเกียรติคุณ มีรายชื่อผู้สมควรได้รับ อาทิ ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา,คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช กรรมการกลุ่มกิจการในเครือพระปิ่นนคร,นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง จ.นครปฐม,นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี,นายรัชพล ภู่โอบอ้อม หรือ  ต๋อง ศิษย์ฉ่อย นักสนุกเกอร์ชื่อดัง ดังนี้เป็นต้น

Leave a Reply