ร.ร.พระธรรมสุดล้ำ!เปิดอบรมเขียนแอปพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์

วันศุกร์ที่ 18 ม.ค. 2562 เพจ พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ของพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ได้แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2562 มีการเปิดอบอบรมหุ่นยนต์สมองกล และเขียนแอปพลิเคชันควบคุมหุ่นยนต์ สมาร์ทฟาร์มบนมือถือ ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม โดยบริษัทซิลิคอนวัลเลย์แห่งอุบลราชธานี

โรงเรียนศรีแสงธรรมได้เน้นการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานและการเกษตร มุ่งไปสู่การจัดการศึกษาแบบมีอาชีพ มีงานทำในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์

Leave a Reply