แต่งตั้ง “รก.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร”

วันที่ 18 มี.ค. 65 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

จึงแต่งแต่งให้ พระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) อายุ 68 พรรษา 48 วิทยฐานะป.ธ.7,ศน.บ. วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร -สมุทรปราการ (ธรรมยุต)

เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

Leave a Reply