อุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบปลัดมหาดไทย ขอบคุณที่ดูแลผู้ลี้ภัยจากการสู้รบได้เป็นอย่างดี พร้อมหารือประเด็น “การค้ามนุษย์”

วันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael G. Heath) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมี นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ

นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael G. Heath) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชน์ของชาวไทยและพลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงมิตรประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมืออันดีในการช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ซึ่งเมื่อครั้งที่ตนดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา พบว่ามีระบบการช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยตามหลักมนุษยชนเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส สำนักงานแผนกกิจการผู้อพยพที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย อีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาให้มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตามหลักมนุษยธรรม และมีองค์การระหว่างประเทศ และองค์การนอกภาครัฐ หรือ NGOs ร่วมดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะ และเสริมสร้างศักยภาพคนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โครงการส่ง ผภร. เดินทางกลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ (Voluntary Repatriation Program) หรือโครงการส่ง ผภร. เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม (Resettlement Program) ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว ได้ดูแลและบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ร่วมกับภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งในการด้านการดูแลอย่างมีมิตรไมตรีนั้นเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่เราจะดูแลเพื่อนร่วมโลกด้วยหลักมนุษยธรรมสูงสุด ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ร่วมกับองค์กรภาคีสร้างความเข้าใจให้ ผภร. ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ

นายไมเคิล ฮีธ (Mr. Michael G. Heath) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวต่อว่า ในเรื่องที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ค้ามนุษย์ในประเทศไทยจะมีจำนวนลดลงจากด้านการคัดกรองด้านแรงงานและการท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ทั้งนี้ มีความห่วงใยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่อาจไม่เพียงพอต่อกระบวนการดังกล่าว

นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กล่าวว่า ในขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาขยายระยะเวลาการคัดกรองผู้คาดว่าเสียหายจากการค้ามนุษย์จากเดิมกำหนดภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันในการขยายเวลาเป็น 15 วัน โดยในช่วงกระบวนการรับตัวผู้คาดว่าเสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวได้ผ่อนคลายอิริยาบถก่อนให้ข้อมูลกับภาครัฐในการคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งเมื่อกระบวนการครบแล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการคัดแยกต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการดูแลด้านสถานที่ให้กับผู้คาดว่าเสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รับการผ่อนคลายความกังวลด้านต่าง ๆ ก่อนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะสม ไม่แออัด ไม่เกิดความตึงเครียด ในด้านอารมณ์ ด้านสุขภาพ เช่น ที่ทำการกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีความโปร่ง โล่ง สบาย ถูกสุขลักษณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้การดูแลด้านมนุษยธรรมดีขึ้น

 “กระทรวงมหาดไทยยินดีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนให้กับพลเมืองของมิตรประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่จะให้กระทรวงมหาดไทยร่วมสนับสนุนเพื่อบังเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวไทย และพลเมืองสหรัฐอเมริกาในอนาคต อาทิ การแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อรักษาโลกใบเดียวของเราให้คงอยู่ และการสนับสนุนการจำหน่ายหัตถกรรม หัตถศิลป์ ภูมิปัญญาผ้าทอไทย เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้ทอผ้าในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยให้ดีขึ้น และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่ยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply