‘IBSCมจร’ติวเข้มนิสิตอินเตอร์ตรี-เอก เพิ่มทักษะภาษารับศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวจการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตอินเตอร์ ที่กำลังเข้าสู่การศึกษาตามรายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ โดยวิทยาลัยได้ให้นิสิตทั้งหมดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มการเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ Beginner, Pre intermediat, Intermediat และ Advance

ในแต่ละระดับจะเน้นทั้ง 4 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การตัดแยกห้องนั้น จะแยกตามผลคะแนนการสอบคัดเลือก โดยไม่ได้หมายความว่า นิสิตปริญญาเอกจะต้องเรียนระดับสูงหรือปริญญาตรีจะต้องเรียนระดับเบื้องต้น ทั้งหมดจึงขึ้นกับพื้นฐานที่แต่ละคนมีอยู่ หลังจากนั้นวิทยาลัยก็จะเก็บผลการเรียนพัฒนายกระดับทักษะการใช้ภาษาจนกว่าจะจบการศึกษา ซึ่งการเรียนนั้น ไม่ใช่เรียนภาษาทั่วไป หากแต่เป็นการเรียนภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนา

ในทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป วิทยาลัยจะบังคับให้นิสิตเรียนเสริมในรายวิชา Buddhadhamma in English และวิชา Buddhism and Cullture in Thailand ซึ่งจะทำให้นิสิตนานาชาติเข้าใจวัฒนธรรมไทย อีกทั้งสามารถเข้าใจศัพท์ธรรมเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และสอนธรรมะแก่ชาวต่างชาติผ่านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

Leave a Reply