เจ้าคณะปทุมธานีชมนิทรรศการฯ เทศบาลตำบลคูขวาง – วัดบ่อทอง งานวันหมู่บ้านประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562) เวลา 13.00 น. พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม พร้อมคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งเป็นการแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลตำบลคูขวาง และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดแสดงเนื่องในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมีพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก กรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี, พระชยกร ขนฺติโก พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว, คุณอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานีคุณ, คุณศิริจรรยา พึ่งยนต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, คุณกรรณิกา ถ้ำแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง, คุณปทุมมรัตน์ ธรรมโม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี, คุณองอาจ ธรรมนิทา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี, ผู้ประสานงานโครงการฯ จากชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ถวายการต้อนรับฯ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่ากำหนดจัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีพุทธศักราช 2572 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำนิทรรศการผลงานของหน่วยงานหรือผลงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมจัดแสดงในงานฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเทศบาลตำบลคูขวาง ซึ่งเป็นองค์กรจับคู่กับวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผลงานโดดเด่นด้านการดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น ในการร่วมกันสร้างสัปปายะพัฒนาวัดด้วยวิถี 5ส เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 นี้ด้วย

เทศบาลตำบลคูขวาง ร่วมกับวัดบ่อทอง ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการสนับสนุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการฯ แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูล e – book ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ QR Code และจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ (กล่องนม) โดย ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม พร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านต้นโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย

โดยการจัดแสดงนิทรรศการฯ จะดำเนินการจนถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ และเที่ยวชมงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 มา ณ โอกาสนี้.

Leave a Reply