‘มจร พุทธโฆส’เล็งเปิดป.เอกวิปัสสนาภาวนายกระดับสู่สากล

วัน 7 มี.ค.2562 พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ในฐานะรองธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ได้มอบนโยบายให้เร่งจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาระดับปริญญาเอก

ขณะนี้ได้พัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร คาดว่าจะสามารถเปิดได้ทันภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ เปิดรับวิปัสสนามหาบัณฑิต เข้าฝึกการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานในระดับนานาชาติ เปิดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหลักสูตรวิปัสสนาระดับปริญญาโท – เอก ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่วิปัสสนาภาวนาไปทั่วโลก ซึ่งวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มีแผนทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสำนักวิปัสสนามหาสี ส่งมหาบัณฑิตฝึกทักษะการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษในสำนักสาขาของวิปัสสนามหาสี ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อเสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล

Leave a Reply