แก้ภัยแล้งแบบพระทำ! ใช้IOTระบบควบคุมน้ำ4.1

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม โพสต์ข้อความว่า Smart farmer ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงป่าเปียกบนพื้นราบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วยเรื่องป่าที่นำระบบดิจิตอลตามแนวทางการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือยุค 4.0 ซึ่งทางโรงเรียนได้นำมาเป็นสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นที่เป็นเกษตรกรเป็นหลักซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศชาติยุค 1.0

เงื่อนไขสำคัญ เมื่ออาชีพดั้งเดิมก็ทิ้งไม่ได้ โลกเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอล ทำอย่างไรเราจะยังมีชีวิตอยู่รอดได้ท่ามกลางความผันผวนของโลกาภิวัตน์ ศาสตร์พระราชาว่าด้วยการปรับตัวคือหลักของภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่แค่พอให้อยู่รอดได้ แต่คือการพัฒนาให้พออยู่พอกินในทุกระดับไม่ว่าจนว่ารวยใช้หลักเดียวกันนี้ จะแตกต่างกันเพียงวิธีดำเนินเท่านั้น

การนำระบบควบคุมน้ำสำหรับการเกษตรแบบอัตโนมัติ บนเงื่อนไขต่างๆ ถูกถ่ายทอดให้นักเรียนรู้จักคิด สร้างแผนผังแนวคิดแผนผังการทำงานในห้องเรียน สร้างรหัสลงในคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมการทำงานขึ้นมา เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้อุปกรณ์สื่อสารกันเองได้ตามเงื่อนไขที่เราต้องการได้หรือจะเรียกว่า IOT

นี่เป็นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม 4.0 มาพัฒนาพื้นฐานงานอาชีพของตนในยุค 1.0 จะเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การพัฒนาอย่างยั่งยืนยุค 4.1

#โรงเรียนพระทำ
#โรงเรียนแห่งโคกอีโด่ย

Leave a Reply