ปลัดมหาดไทยและเลขานุการ มท.1 ตรวจเยี่ยม “โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 11.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 โดยมี นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมลงพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ในบริเวณพื้นที่เขื่อนริมแม่น้ำกกแห่งนี้ อันเป็นการเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนเชียงราย ทำให้เกิด “พื้นที่ของชุมชน” ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง (Open Space) ให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ คนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคม ความมั่นคง ความรัก และความสามัคคีของคนในชุมชน และประการสุดท้าย ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

“ประการที่สำคัญที่สุด คือ ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เป็นหลักคิดสำคัญที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ด้วยการทำให้พื้นที่ลานกิจกรรมแห่งนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) การส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมมีคำอธิบายประโยชน์ที่ได้จากการคัดแยกขยะในแต่ละชนิด 2) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีการปลูกแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ สร้างรั้วสีเขียวที่มาจากพืชกินได้ 3) ให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม และ 4) การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดูแล ในลักษณะจิตอาสา ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงาน ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมทำ และร่วมรับประโยชน์ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่แห่งความสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับลูกหลานในอนาคต และทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้าย

นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ใกล้ย่านชุมชน วัด และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานกิจกรรม ทางลาด และบันไดลงสู่แม่น้ำ พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้สามารถมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรม และออกกำลังกาย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งหลังจากโครงการก่อสร้างเสร็จสิ้น พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโครงการมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนสำหรับการทำกิจกรรม ทำให้ไม่แออัด ทั้งออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน วิ่ง เล่นเซิร์ฟสเก็ต พายเรือ และเดินชมวิวริมแม่น้ำ ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น จากความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

“โครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 นี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 126.7 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยพื้นที่บริเวณลานกิจกรรมแห่งนี้มีจุดเด่น คือ ได้นำลวดลายของผ้า ทั้งผ้าไหม และผ้าฝ้าย รวมทั้งผ้าปักชาวเขา ซึ่งเป็นผ้าพื้นถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มาสร้างสรรค์เป็นสีของพื้นลานกิจกรรม เพื่อทำให้เกิดความสวยงาม และเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้พื้นที่ลานกิจกรรมแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน” นายณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองริมตลิ่งแม่น้ำกก” ปอดแห่งใหม่นครเชียงราย เกิดจากการผลักดันให้เป็นเส้นทางออกกำลังกายระยะทางยาวเกือบ 2 กิโลเมตร โดยเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้กับทางเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงรายมีแผนจะประสานทางชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนฝั่งหมิ่น และชุมชนป่าแดง ช่วยกันดูแล และที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ที่เข้าไปใช้สวนสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนชาวนครเชียงรายตลอดไป

Leave a Reply