เชื่อฝีมือ!พระธรรมราชานุวัตรส่งพระเณรอบรมบาลีก่อนสอบ ป.ธ.8-9 กับพ.อ.พิเศษชรินทร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เฟซบุ๊ก ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ ของพ.อ. พิเศษ ชรินทร์ จุลคประดิษฐ อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ป.ธ. 9 พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กทม. ส่งนักเรียนชั้น ป.ธ.8-9 เข้ารับการอบรมพิเศษบาลีก่อนสอบ รุ่นที่ 24 /2564 และร่วมทำบุญในโครงการฯ ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบ้านกัลยธรรม บ้านกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้พ.อ.พิเศษ ชรินทร์ ได้เปิดบ้านของตัวเองทำเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยเปิดโอากาสให้พระคุณเจ้าจากต่างจังหวัดมาเรียนบาลีประโยค 8 ประโยค 9 ทำมานานร่วม 20 ปี พร้อมถวายภัตตาหารเช้าเพล น้ำปานะ มีที่พักสงฆ์ในบ้านพร้อม แยกเป็นสัดส่วนท่านยกวัดมาไว้ในบ้าน และคิดว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้จับอบรมบาลีก่อนสอบเป็นประจำทุกปีด้วย

พ.อ.พิเศษชรินทร์ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ก็ได้ใช้เวลาในการติวเข้มหรือถวายความรู้ภาษาบาลีให้กับพระภิกษุสามเณรอย่างเต็มที่

พ.อ.พิเศษชรินทร์ เคยกล่าวไว้ว่า ยังทำหน้าที่สอนบาลี โดยเปิดบ้านของตัวเองทำเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยเปิดโอากาสให้พระคุณเจ้าจากต่างจังหวัดมาเรียนบาลีประโยค 8 ประโยค 9 ทำมานานร่วม 20 ปี พระภิกษุสามเณรที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาเรียนฟรีทั้งหมด มีอาหารเช้าเพล น้ำปานะ มีที่พักสงฆ์ในบ้านพร้อม แยกเป็นสัดส่วนโดยยกวัดมาไว้ในบ้าน โดยจะจัดอบรมบาลีก่อนสอบเช่นนี้เป็นประจำทุกปีด้วย และ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล ก็ได้เข้ารับการอบรมจนสามารถสอบบาลีศึกษาประโยค 9 ได้

จากผลการเปิดอบรมบาลีก่อนสอบของพ.อ.พิเศษชรินทร์ดังกล่าวส่งผลให้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ในเปอร์เซนต์ที่สูง

ส่วนทุนทรัพย์ในการดำเนินการนั้น นอกจากทุนทรัพย์ของพ.อ.พิเศษชรินทร์แล้ว มียังปัจจัยจากลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการอบรมอย่างอาจารย์ได้เดินทางไปสนับสนุนอาจารย์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับพระธรรมราชานุวัตร เป็นเจ้าอาวาสและสำนักเรียนบาลีวัดโมลีโลกยาราม ที่มีพระภิกษุและสามเณรเข้าเรียนบาลีตั้งแต่ป.ธ.1-2 จนถึงป.ธ.9 ในแต่ละปีจะมีผู้สอบได้มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และได้มีพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ปิยสีโล) เป็น พระธรรมราชานุวัตร ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ค.2563

Leave a Reply