“มจร”ถวาย-มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “พระธรรมกิตติเมธี-อภิสิทธิ์”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เห็นชอบให้ประกอบพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2563 นั้น ในการนี้ได้อนุมัติถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ พระธรรมกิตติเมธี, ดร. (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9) กก.มส., รก.จภ.16-17-18 (ธ), ผจล.วัดราชาธิวาสวิหาร

ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ พระราชวชิราภรณ์ (สุรเดช รกฺขิตญาโณ ป.ธ.5) จล.วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ

ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่ พระราชวชิรธาดา (วีระ นิรุตฺติเมธี ป.ธ.6) จจ.หนองบัวลำภู, จล.วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา แด่ พระราชสิทธาจารย์ วิ. (ทองใบ ปภสฺสโร) ที่ปรึกษา จภ.8, จร.วัดชัยพฤกษาราม จ.อุดรธานี

ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แด่ พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ) รจจ.เชียงใหม่, จล.วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ เป็นต้น

รวมถึงอนุมัติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

พร้อมกันนี้นายสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองเว็บไซต์บ้านเมือง จะเข้ารับประทานปริญญาบัตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาด้วย

ขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) อนุมัติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2563 จำนวน 13 ราย

1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
2.พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
3.พระธรรมปัญญาบดี (พีร์) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
4.พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
5.พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
6.พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์) ศน.ด.กิตติมศักดิ์
7.ศ.ดร.คนึง ฦาไชย ร.ด.กิตติมศักดิ์
8.ศ.อำไพ สุจริตกุล ปร.ด.กิตติมศักดิ์
9.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ร.ด.กิตติมศักดิ์
10.ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศน.ด.กิตติมศักดิ์
11.นายธนินท์ เจียวรนนท์ ปร.ด.กิตติมศักดิ์
12.นายสด แดงเอียด ศน.ด.กิตติมศักดิ์
13.นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ปร.ด.กิตติมศักดิ์

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร อาทิตย์ 22 พ.ย.2563 ณ มมร.ศาลายา นครปฐม

Leave a Reply