ครม.เห็นชอบตั้งบอร์ดกพฐ.ชุดใหม่ พระพรหมบัณฑิตเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ศธ. เสนอแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จำนวน 17 ราย แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดังนี้ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ, นายวิสิทธิ์ ใจเถิง กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน, นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ,นางชลิดา อนัตรัมพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. กล่าวต่อว่า นายปราโมท แก้วสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นางพรพิมล วิปุลากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นางศศิธร วิทยะสิรินันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นายศิริเดช สุชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,นายสนิท แย้มเกสร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ,นายอำนาจ วิชยานุวัติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ,และพระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ครม.มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

Leave a Reply