เดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษสัมภาษณ์พระพรหมวชิรญาณสุขภาพสงฆ์

วันที่ 6 ธ.ค.2561 พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียน (The Guardian) ประเทศอังกฤษ ในประเด็นเรื่องสุขภาพของพระภิกษุสามเณรในประเทศไทย การสงเคราะห์เกื้อกูลประชาชน และการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยรัฐบาลร่วมมือกับมหาเถรสมาคม พร้อมคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล ดำเนินการให้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และการสงเคราะห์ชุมชน ด้วยหลักพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ตามแผนปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

Cr.เพจวัดยานนาวา พระอารามหลวง

Leave a Reply