ผู้นำ ๕ ศาสนา เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันพุธที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๖ วานนี้เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระกรุณา ให้กระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา เฝ้าถวายสักการะเนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์กรทางศาสนาเข้าเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพร พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบทูล ขอประทานพระอนุญาตให้ผู้นำองค์การทางศาสนาพุทธ องค์การทางศาสนาอิสลาม องค์การทางศาสนาคริสต์ องค์การทางศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และองค์การทางศาสนาซิกข์ อ่านสารถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสแสดง ความสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา จำนวน ๑๕ องค์การ ประกอบด้วย

องค์การทางศาสนาพุทธ ได้แก่  องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์การทางศาสนาอิสลาม ได้แก่ สำนักจุฬาราชมนตรี

องค์การทางศาสนาคริสต์ ได้แก่ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง    สมาคมฮินดูสมาช   และ สมาคมฮินดูธรรมสภา   องค์การทางศาสนาซิกข์ ได้แก่ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา  สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย  ผู้นำองค์การทางศาสนาทั้งปวงต่างได้น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาประพฤติ

Leave a Reply