ประชุมแนวทาง..จัดทำสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก์

               เช้าวันนี้ (18 ก.พ. 64)  ณ ห้องประชุมวัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร  พระเทพปริยัติมุนี  เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รองเจ้าคณะภาค 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก์  โดยมี พระศรีสุทธิเวที เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 นางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะทำงานร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจดทะเบียนเว็บไซต์ และ กำหนดแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศพระปริยัตินิเทศก์

           สำหรับพระปริยัตินิเทศก์ จะเข้ามีมีบทบาทในการทำหน้าที่ตามโครงสร้างของ พ.ร.บ.ประยัติธรรม พ.ศ.2562 คือ การประกันคุณภาพการศึกษาของการจัดการการเรียนการสอนนักธรรม -บาลี และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาด้วย

          ปัจจุบัน พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

Leave a Reply