15มี.ค.นี้! “IBSC มจร” เชิญร่วมประเดิมปลูก 3 ต้นไม้มงคลจากอินเดีย สร้างพื้นที่ปอดให้พระสงฆ์

วันที่ 12 มี.ค.พ.ศ.2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมมอบลมหายใจแก่โลก ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสวนสันติภาพ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการปลูกต้นไม้ และสร้างลานสร้างธรรมะในสวน บนเนื้อที่ 24 ไร่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก

ทั้งนี้พระมหาหรรษา กล่าวว่า ทั้งนี้ในวันที่ วันที่ 15 มี.ค.นี้ เวลา 09.00 น. จะเริ่มประเดิมปลูกต้นไม้มงคล 3 ต้นคือ ต้นอชปาลนิโครธ ต้นอโศกอินเดีย และต้นสาละอินเดีย บริเวณรอบ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาอีก โดยมีร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยุทธ หรือดาบวิชัยร่วมปลูกด้วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครั้งสำคัญในฐานะที่มหาจุฬาฯ ได้จัดวางหมุดหมาย (Positioning) ตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งใหม่ของโลกอันเป็นแหล่งรวมของพุทธบริษัทจากมหายาน วัชรยาน และเถรวาท

หลังจากได้เริ่มปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทีสะท้อนธรรม “พุทธปัญญาเพื่อชาวโลก” หรือ “Wisdom for the World” ตามที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และได้ปลูกไว้เป็นที่เรียบร้อย ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2562 ในโอกาสวันวิสาขบูชาโลก โดยมีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อดีตอธิการมหาจุฬาฯ เป็นประธานปลูก พร้อมด้วยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี และพระสงฆ์จากทั่วโลกร่วมปลูก บัดนี้ กำลังเติบใหญ่โดยมีความสูงราว ๓ เมตร

พร้อมกันนี้ในปี 2562 ได้นำนิสิตสันติศึกษาเดินทางไปมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ได้อัญเชิญต้นไม้สองต้น คือ ต้นอชปาลนิโครธและต้นอโศกมาปลูก

พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า สำหรับต้นอชปาลนิโครธนั้นคือ ต้นที่สิทธัตถะโพธิสัตว์ได้นั่งพักปฏิบัติธรรมหลังจากเสด็จลงมาจากดงคสิริ อันเป็นสถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยา โดยมีนางสุชาดา ได้ถวายข้าวมธุปายาสให้พระองค์ได้ฉันใต้ต้นอชปาลนิโครธ เมื่อพระองค์ได้ฉันภัตตาหารแล้ว จึงเสด็จไปอธิษฐานลอยถาดเงินถาดทอง แล้วเสด็จข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปนั่งตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ส่วนต้นอโศกอินเดีย เป็นต้นที่ได้รับการปลูกแผ่กิ่งก้านตระหง่านในระหว่างทางเดินเข้าไปพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา ความหมายของ “อโศก” อ แปลว่า “ไม่” และ “โศกะ” แปลว่า “เศร้าโศก” แปลรวมกัน จึงหมายถึง “ความไม่เศร้าโศก” ชื่อต้นไม้ต้นนี้ ไปพ้องกับชื่อของพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนจะนำชื่อพระองค์มาตั้งเป็นชื่อต้นไม้หรือไม่นั้น ยังหาหลักฐานไม่ได้

“นอกจากนี้ #พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์,ดร. ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้เมตตาถวาย “ต้นสาละอินเดีย” มาหนึ่งต้น ตามที่ได้เคยปวารณาและอธิษฐานไว้ ต้นสาละเป็นต้นที่สัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พุทธมารดารังกิ่งสาละให้ประสูติสิทธัตถกุมาร ณ ลุมพินีวัน และปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ ณ เมืองกุสินารา”พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างสวนสันติภาพนั้น เพื่อให้สวนดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับเป็นปอดให้แก่พระภิกษุสามเณร และนิสิตพร้อมทั้งบุคคลทั่วไปแล้ว ยังเป็นสถานที่ในการฟังธรรมะในสวน การออกกำลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจด้วย #บัญชีโครงการสวนสันติภาพ ธนาคารกรุงไทย 026-0-26376-1

Leave a Reply