“พระราชทานราชทินนามใหม่” ครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน และ ราชทินนามที่ยังไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ

วันที่ 7 ก.พ. 65 เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ฯ พระราชทานราชทินนามใหม่ให้แด่ “พระธรรมปัญญาบดี” เป็น “พระพรหมวชิราธิบดี”  พร้อมกันนี้ โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์อีก 3 รูป ดังที่เสนอข่าวไปแล้วนั่น

การพระราชทานราชทินนามใหม่ก็เพื่อเป็นเกียรติยศยิ่งขึ้นไป แก่พระสงฆ์ที่ดํารงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาดังกล่าวให้ปรากฏสืบไป เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป

พระราชทานราชทินนามใหม่ว่า “พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร” ได้รับพระราชทานราชทินนามใหม่  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ราชทินนามเดิมว่า “พระธรรมปัญญาบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร” ได้รับการสถาปนาเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

การพระราชทานราชทินนามใหม่นี้ ในอดีตก็เคยมีมาการพระราชทานราชทินนามใหม่ให้มีเกียรติยศสูงขึ้น เช่น

ครั้งที่ 1 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) สมเด็จพระราชาคณะ เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ได้รับการพระราชทินนามใหม่เป็น “สมเด็จพระวันรัต”

ครั้งที่ 2 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม ได้รับพระราชทินนามใหม่เป็น “สมเด็จพระวันรัต” และต่อมาได้รับการโปรดเกล้า ฯ  สถาปนาเป็น  “สมเด็จพระสังฆราช”

การพระราชทานราชทินนามใหม่ครั้งนี้ คงจะได้ทำตามแบบโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการยกย่องเพิ่มเกียรติยศให้สูงขึ้นอีก ในรัชกาลแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในราชทินนามใหม่นี้ อันประกอบไปด้วยนามอันเป็นมงคลว่า “พระพรหมวชิราธิบดี” อันอาจจะหมายถึงเป็นพระราชาคณะในรัชกาลปัจจุบันนี้ฯ

ส่วนสำหรับสมเด็จพระราชาคณะ ปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่มีคำนำหน้าว่า “พรหม” เท่าที่ทราบปรากฎนาม มีดังนี้

1.พระโพธิวงศาจารย์  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กทม.

2.พระพุทธิวงศมุนี  วัดพระศรีมหาธาตุ ฯ  จ. พิษณุโลก

3.พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.

และรายนามต่อไปนี้คือตำแหน่งระดับรองสมเด็จพระราชาคณะที่ “เคยมี” แต่ไม่มีคำนำหน้าว่า “พรหม” 

1.พระสุเมธาธิบดี  2.พระพิมลธรรม   3.พระธรรมวโรโดม  4.พระมหารัชมงคล

ดิลก 5.พระญาณวโรโดม 6.พระพุทธพจนสราภรณ์ 7.พระธรรมปัญญาจารย์

8.พระพุทธวรญาณ 9.พระอุดมญาณโมลี  10.พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  11.พระสุ

ธรรมาธิบดี  12.พระสาสนโสภณ  13.พระวิสุทธิวงศาจารย์ 14. พระธรรมปัญญาบดี

Leave a Reply