มติ “สงฆ์เหนือ” เห็นพ้องให้ดำเนินการ วัด 5 ส. อย่างน้อย 20% ต่อปี ในแต่ละจังหวัด

วันที่ 8 เม.ย. 65  พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.   ( สะสาง -สะดวก – สะอาด -สุขลักษณะ – สร้างนิสัย) คณะสงฆ์หนเหนือหรือเรียกสั้น ๆ ว่า  “วัด 5 ส.” ได้เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนงาน “วัด 5 ส.”ของคณะสงฆ์หนเหนือให้ดำเนินการไปตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนากิจการคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 (2565-2569)

พระเทพเวที ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม  5 ส.   ได้เปิดเผยว่า  ผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน   “วัด 5 ส.” หนเหนือได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการขับเคลื่อน วัด 5 ส. ปีละ 20% ของจำนวนวัดทั้งหมด ของแต่ละจังหวัด

โดยกำหนดแผนไว้ว่า เมื่อครบ 5 ปี ตามแผน พัฒนาคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 (2565-2569) ก็จะได้วัดเข้าร่วมโครงการครอบคลุมทั้งหมด..ซึ่งเป็นนโยบายที่คณะสงฆ์หนเหนือเห็นพ้องต้องกันประสงค์ จะให้เป็นเช่นนั้น

  “ทั้งนี้การดำเนินงานจะทำเป็นคู่ขนาน(Buddy)โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางฝ่ายบ้านเมือง ดังที่ มหาเถรสมาคมและกระทรวงมหาดไทยได้ลงนาม “MOU”ไว้แล้ว หรือดังที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคที่ท่านเป็นอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นท่านมีหนังสือสั่งการเอาไว้แล้วในเรื่องห้องสุขาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบต.เทศบาล หรือ อบจ. ต้องเข้ามาดูแลห้องสุขภายในวัดให้สะอาด ให้เรียบร้อย หากผุผัง ก็ต้องอำนวยความสะดวกหางบประมาณมาสนับสนุน  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.หรือ “โครงการวัด 5 ส.” เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาหรือแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาฉบับที่ 1 (2560-2564)  เป็นโครงการที่คณะสงฆ์มุ่งหวังให้วัด เป็นรมณียสถาน เป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทั้งศิลปะวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมการพัฒนาจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแท้จริง..”

Leave a Reply