สถาบันภาษาเปิดอบรมฟรี!! ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตอาเซียน (English for ASEAN Students )

 วันที่ 6 ม.ค. 64  สถาบันภาษา ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตอาเซียน ครั้งที่ 1/2565โดยจะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 – 18.30 น. ทุกวันยกเว้นวันพระและวันอาทิตย์ รวมระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ในการนี้ จึงเรียน/เจริญพรมา ให้แก่นิสิตอาเซียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จะต้องสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 40 ข้อ ภายในระยะเวลาทั้งสิ้น 50 นาที โดยนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรจะต้องมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 60 ขึ้นไป (หรือคิดเป็น 24 ข้อขึ้นไป) และเป็นผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ใน 50 ลำดับแรก ซึ่งนิสิตสามารถสมัครและทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 มกราคม 2565

ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เข้าอบรมในหลักสูตร จำนวน 50 รูป/คน ในวันที่ 15 มกราคม 2565ผ่านทางหน้าเฟสบุ๊กของสถาบันภาษา หรือที่ลิงก์ https://www.facebook.com/Sathabanpasa

Language Institute in collaboration with ASEAN Studies Centre of Mahachulalongkornrajavidyalaya University will organize 30 hours English for ASEAN students online course between 18 January – 5 February 2022, from 4:30 PM – 6:30 PM, every weekday except Buddhist holidays (Wanphra) and Sundays. via Zoom meeting. To develop the four English language skills: listening, speaking, reading, and writing.

Students interested in attending this course must apply and complete an online placement test via Google form within 50 minutes. The eligible students will be selected with the average score of 60% or more (or not less than 24 items), and only the first 50 eligible students will be selected to attend the course. Students can apply and take the online test from 6 – 13 january 2022 at 18.00 p.m. Language Institute will announce the list of eligible students on January 15, 2022, via the Facebook page: Limcu FC or link https://www.facebook.com/Sathabanpasa. The further details can be found on the poster attached below.

https://forms.gle/EQgYWbw9xWJkH8Uk9

_____________________________

 

Leave a Reply