มหาดไทย เตรียมขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปี’ 65 จำนวน 6 โครงการ สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 6 ม.ค. 65    เวลา 11:15 น. ที่ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ร่วมประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หากจะกล่าวถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา คงไม่สามารถหาคำบรรยายใดที่จะอธิบายหรือพรรณนาได้เท่ากับสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดบุญกุศลต่อพวกเราในฐานะข้าราชการ ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระดำริให้พวกเราได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทย อันเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนงานของพี่น้องประชาชน มีความเข้มแข็ง มีคุณค่า ยังเกิดผลดีกับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างมหาศาล

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า วันนี้ เราได้ทำหน้าที่ของคนดี ได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการปฏิบัติบูชาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้แสดงออกให้คนไทยได้เห็นว่า เราไม่ลืมบุญคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระราชทานความช่วยเหลือให้กับคนไทย เพราะพระองค์ท่านทรงไม่เคยทรงหยุดคิด ไม่เคยหยุดทรงงาน เพื่อคนไทย ควบคู่กับความมั่นคงของชาติ รักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องผ้า ให้คงอยู่ และอีกเรื่องหนึ่ง คือ วัฒนธรรมความเป็นไทย ได้แก่ ผ้าไทย หรืองานหัตถศิลป์ หัตถกรรมไทยทั้งหลาย

  “ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการขับเคลื่อนงานเพื่อสนองงานพระองค์ท่านในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ตามพระปณิธานของพระองค์ท่านที่มุ่งมั่นเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุด”  นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย  กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงงานอย่างหนักมาก โดยเสด็จฯ ไปในการพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มทอผ้าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทรงช่วยพลิกฟื้นชีวิตคนไทยในชุมชนต่าง ๆ ได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งคำแนะนำด้านการพัฒนา การออกแบบ และการตลาด ซึ่งหลังจากนี้ เราต้องน้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ขยายผลให้กว้างขวางไปทั่วประเทศ ทั้งกรรมวิธีการทอผ้า การให้สี การตัดเย็บ การออกแบบ อันจะทำให้การส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เต็มรูปแบบ ในทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เราต้องสร้างเพชรเม็ดงามในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในวงกว้าง  ซึ่งถือเป็นคำมั่นสัญญาในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต ดังที่พวกเรามุ่งมั่นให้ประชาชนของพระองค์ท่านมีชีวิตอยู่ดีมีสุข

ด้าน นางรติรส จุลชาต ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีน้ำพระทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการขับเคลื่อนงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ด้วยการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาทุกคนขอปวารณาตัวในการทำงานด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็นการสนองพระดำริของพระองค์ท่าน ที่ทรงต้องการให้ประชาชนคนไทยในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่น

จากนั้น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในรอบปี 2564 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย  8,393,605,378 บาท กลุ่มได้รับประโยชน์โดยตรง 12,665 กลุ่ม สมาชิกได้รับประโยชน์โดยตรง 110,034 ครอบครัว ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 มียอดจำหน่าย 500,565,584 บาท กลุ่มได้รับประโยชน์โดยตรง 10,159 กลุ่ม สมาชิกได้รับประโยชน์โดยตรง 83,257 ครอบครัว

ด้านคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานโครงการสนองแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในปี 2565 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชน “สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันความรู้” 4 ภูมิภาค  2) โครงการนาหว้าโมเดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ศิลปาชีพ 3) โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4 ภาค 4 ชุมชน 4) โครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา Young OTOP สู่สากล 5) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสีธรรมชาติกรณีศึกษาสีย้อมร้อน และ 6) โครงการ Silk Festival 2022

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พระองค์ท่านทรงปรารถนาที่จะเห็นพสกนิกรของพระองค์ได้มีรายได้จากภูมิภาค หัตถศิลป์ หัตถกรรมในชุมชนของตนเอง อย่างยั่งยืน ซึ่งชิ้นงานที่ผลิตจะเกิดความยั่งยืนได้ ต้องได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ การที่จะสร้างหลักประกันว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการสืบสาน เราต้องมีสถาบัน/ศูนย์ถ่ายทอด (Academy) เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาเรียนรู้ มาศึกษา มาฝึกฝน มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบลวดลายทอผ้า  ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการฝึกอบรมและการประกวดผ้าที่จำแนกแยกเป็นหลายระดับ เพื่อขวัญกำลังใจของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งน้อมนำแนวทางพระดำริที่พระองค์ท่านทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในด้านสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทรงใช้สีเคมี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ โดยเราต้องประยุกต์แนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ที่สอดคลัองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ต้องทำงานเชิงคุณภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Leave a Reply