ผลวิจัยชี้เด็กและเยาวชนห้าศาสนาหลักในไทย “เด็กพุทธบ๊วยสุด” นำหลักธรรมไปปฎิบัติ

            เช้าวันนี้ (13 พ.ย.63 ) ที่ประชุมอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ซึ่งที่ประชุมมีตัวแทนภาครัฐและเอกชนมาร่วมถกประเด็นในการที่ขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำประเทศชาติไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

            ที่ประชุมได้เปิดเผยงานวิจัยที่กรมการศาสนามอบหมายให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงศึกษาวิจัยประชาชนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป โดยเน้นเยาวชน 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ -ฮินดูและศาสนาซิกส์

            ผลการวิจัยพบว่า ในบรรดาเด็กและเยาวชน 5 ศาสนา  เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู และซิกซ์ มีการปฎิบัติตามหลักคำสอนของศาสนามากที่สุด รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาพุทธที่เด็กและเยาวชนปฎิบัติตามหลักคำสอนเพียงร้อยละ 76.19 เท่านั้น

            สำหรับความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาพอบว่า ศาสนาคริสต์มีความเข้าใจระหว่างศาสนามากที่สุด รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธอยู่ดับสาม

            เมื่อสำรวจตามภาคอาศัยที่เด็กและเยาวชนเข้าใจและเปิดใจกว้างพบว่า ศาสนิกชนภาคตะวันออก  มีความเข้าใจอันดีระหวางศาสนาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้  กรุงเทพ และภาคกลาง น้อยที่สุด

            ซึ่งที่ประชุมได้มีการพูดกันอย่างกว้างขวางในการสร้างการรับรู้ การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การสร้างคุณธรรมในสังคมให้เกิดขึ้นในสังคม ควรให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมาสะท้อนความคิดเห็นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่จะต้องนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

**********************************

Leave a Reply