“นศ. 4 ส.13” สถาบันพระปกเกล้า อุปถัมภ์นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ “มจร”

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 (4ส.13) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล และน้ำปานะสำหรับ นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติจำนวน 250 รูป/คน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมีครบ 4 พุทธบริษัท คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ประกอบด้วย 4 นิกายคือ นิกายเถรวาท นิกายมหายาน และนิกายวัชรยาน จาก 27 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้

โอกาสนี้มีผู้เแทนจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 13 ประกอบ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.บาทหลวงแดเนียล มัซซา จากนิกายโรมันคาทอลิก ศิษย์เก่าพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มจร ดร.บาทหลวงรังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ และ ดร. ภัทรดร พุทธนุรัตนะ ซึ่งเป็นผู้แทนโดยเพื่อนๆ 4ส.13 ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตามกำลังถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ จำนวนปัจจัย 43,013 บาท โดยมีพระมหาสมพงษ์ คุณากโร ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร รับการถวายในครั้งนี้

Leave a Reply